Księgowość

Kadry i płace

Obsługa urzędowa

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

♦ bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

♦ sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),

♦ prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

♦ sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat,


Ewidencja PKPiR, ryczałt, karta podatkowa

♦ prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

♦ sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),

♦ ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji,


Obsługa podatkowa

♦ sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (m.in. PIT, VAT),

♦ pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych,


Rozliczenia ZUS

♦ sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych,

♦ sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,

♦ stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa,


Obsługa kadrowa

♦ prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika,

♦ wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,

♦ prowadzenie kalendarza pracowniczego, urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyński oraz innych spraw z tym związanych,

♦ wykonanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia, wynagrodzenia (zaświadczenia o zarobkach – BANK, MOP-s, itp.)

♦ deklaracje PFRON

♦ dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,

♦ prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),


Obsługa płacowa

♦ wykonanie list płac z umów o pracę,

♦ utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych,

♦ dopilnowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wysyłanych oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS,

♦ przesłanie dokumentów podatku dochodowego od pracowników do Urzędów Skarbowych (PIT-11, PIT-40),

♦ wykonanie całorocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

 

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły współpracy.